logotypy

Założenia projektu

Projekt „Pomocna Dłoń – usługi zdrowotne i społeczne skierowane do mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” realizowany jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (dalej RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS), Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne-ZIT.

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych i społecznych dla osób niesamodzielnych 65+ i dzieci do lat 18 oraz ich rodzin/opiekunów.

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie:

– dzienne usługi opiekuńcze w ramach Klubu Seniora dla osób 65+

– opiekę długoterminową realizowaną w warunkach domowych dla osób 65+

– domową opiekę hospicyjną dla dzieci do 18-go roku życia

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2018 – 30.06.2021

Wartość projektu : 4 332 733,68 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:  3 899 460,31 zł